HEALING HEART'S HURTS, GROWING IN THE SPIRITUAL LIFE